Belgeler Dr. Filiz YAYLACI
     
   

Oturum Aç
Kullanıcı Adı
Paralo
Veriniz Kaydedilti

Olaylar
<
Aralık
>
P S Ç P C C P
-- -- -- 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 --

Bu hafta

Ziyaretçiler
Aktif Ziyaretçi : 138
Aktif Üye : 0

Üye listesini görebilmek için giriş yapmalısınız...
Üye Ol

Üyeler
 Üyeler: 2
En Son Hesap : filiz
Üye Listesi

Son - Web Siteleri

   
Pedagojik Formasyon
12 Kasım 2014 at 21:57:13 tarihinde serhan tarafından gönderilmiştir.

Usul ve Esaslar

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç
 
MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararının ekinde yer alan yükseköğretim programlarına devam eden ve bunlardan mezun olanlarla yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup da adı geçen karar ekindeki programlara denkliği Kurul tarafından onaylanan ve belirlenen şartları taşıyan adaylar için yükseköğretim kurumlarında açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
 
MADDE 2: (1) Bu Usul ve Esaslar, Kurul tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarında Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının açılmasına ve uygulanmasına ilişkin akademik, idari ve mali hususları kapsar.
 
Dayanak
 
MADDE 3: (1) Bu Usul ve Esaslar, Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge ve bu yönergeye dayanılarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu arasında 28/7/1998 tarihinde imzalanmış Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü'ne dayalı olarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
MADDE 4: (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
Aday : Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına başvuran ilgili lisans programlarının öğrencilerini ve mezunlarını,
Alan : Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02. 2014 tarih ve 9 no'lu kararının ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarih ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan ve öğretmenliğe kaynaklık oluşturan lisans programlarıyla bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim programlarını,
Alan Eğitimcisi : Doktorasını ve/veya doçentliğini, ilgili bilim alanının eğitimi ve öğretimi (fizik eğitimi, kimya eğitimi, biyoloji eğitimi, matematik eğitimi, tarih eğitimi, din eğitimi vb.) üzerine almış ve/veya ilgili alanın eğitimine ilişkin tez yönetmiş, projeler yapmış ve akademik yayınlar yapmış öğretim üyesini,
Alan Fakültesi/Yüksekokul : Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 20. 02. 2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ekinde ve buna ilave olarak Ağustos 2014 tarihli ve 2683 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yer alan alanlarda lisans eğitimi veren fakülteleri/yüksekokulları,
Bölüm : Eğitim Bilimleri Bölümünü,
Dersler : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersleri,
Fakülte : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesini ve Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesini,
Fakülte Yönetim Kurulu : Pedagojik Formasyon Eğitimi veren Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim Bilimleri Bölümünün bulunduğu alan fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulunu,
Kurul / YÖK : Yükseköğretim Kurulunu,
Kurum/ Yükseköğretim Kurumu : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılan üniversiteyi,
MEB: Milli Eğitim Bakanlığı'nı,
Meslek Bilgisi Dersleri : Bütün öğretmenlik alanlarında öğretmenlik mesleği ile ilgili ortak olan meslek derslerini,
Öğrenci: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtlı öğrencilerini,
Program : Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programını,
TTKB : Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nı ifade eder.
 
Başvuru, Yerleştirme, Program Açma, Dersler ve Program Süresi
 
Başvuru ve Yerleştirme
 
MADDE 5: Lisans Öğrencileri İçin Açılan Programlara Başvuru
 
(1) Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak en erken lisans programlarının
birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler, program açma izni verilen ilgili üniversitelerin eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümünde açılan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler. Kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olması durumunda daha üst sınıflarda olan öğrencilere öncelik verilir
 
(2) Programa başvuran öğrenciler, program açılan alanlar itibariyle fiziki imkanlar ve insan kaynaklarının kapasitesi, eğitim ve öğretimin niteliği göz önünde bulundurularak kontenjanlar ve üniversite senatolarınca belirlenen kriterler (akademik ortalama, üniversite giriş puanı vb.) çerçevesinde açılan programlara yerleştirilir.
 
(3) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi olmayan ve pedagojik formasyon programı açılmayan üniversitelerin ilgili lisans programlarına devam eden öğrencilerle bu programlardan mezun olanlar, program açılmasına izin verilen ve/veya kurumlararası işbirliği yapılan diğer üniversitelere başvurabilirler.
 
4) Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan lisans programlarına devam eden öğrencilerle bu programların mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, kayıtlı oldukları ve mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvurabilirler.
 
5) İlgili lisans programlarından mezun olanlar, bulundukları ve yaşadıkları ilde ya da başka bir ilde pedagojik formasyon eğitimi programı açılmasına izin verilen üniversitelere başvurarak mezunlar için belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilirler.
 
6) Öğrencinin devam ettiği ya da mezun olduğu ana dal lisans programı, program açılan alanlar içinde yer almıyorsa ve öğrenci pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan bir lisans programında çift ana dal yapıyor ya da yapmışsa, çift ana dal yaptığı alandan programa başvurabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de TTKB tarafından hazırlanan çizelgede yer alıyorsa, her iki programdan birini tercih ederek programa başvurabilir.
 
Programa Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi
b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir);
c. Lisans Mezunları için Onaylı Lisans Not Durum Belgesi
d. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
e. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
f. Öğrenim ücretinin kurumca belirlenen ilk taksitinin, ilgili kurumun tayin edeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.
g. Kurumca istenebilecek diğer belgeler.
 
Program Açma
 
MADDE 6: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan Üniversitelerde açılır.
(2 ) İlgili lisans programlarının öğrencileri ve mezunları için alanlara göre üniversitelere ayrılacak öğrenci kontenjanlarına, üniversitelerin eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve yeterliliği dikkate alınarak Kurul tarafından karar verilir.
 
(3) Bir üniversitede program açılabilmesi için ilgili üniversitenin aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Eğitim Bilimleri Bölümündeki anabilim dallarından Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az beş kadrolu öğretim üyesi olmalıdır.
c) İlgili Kurum, Kurulca belirlenen süre içinde program açmak için Yükseköğretim Kuruluna başvuru yapmış olmalıdır.
d) Açılacak programda, açılacak öğretmenlik alanlarına özgü olan özel öğretim yöntemleri derslerini yürütebilecek sayıda, eğitim bilimleri dışında ilgili alan eğitiminde kadrolu öğretim üyelerinin bulunması gerekir.
f) Özel öğretim yöntemleri derslerini yürütmede, doktorasını veya doçentliğini eğitim programları ve öğretim alanında almış öğretim üyeleri, ilgili alanın öğretimine ilişkin dersleri lisansüstü düzeyde almışlarsa, alan eğitimcisi şartını yerine getirmek için ikame edilebilir.
 
(4) Yükseköğretim kurumları, senato kararıyla her öğretim yılı için açmak istedikleri pedagojik formasyon eğitimi programı ve alanlarla birlikte ilgili belgeleri ekleyerek belirlenen süre içinde YÖK'e başvururlar.
 
(5) Yükseköğretim kurumlarının program açma talepleri Kurul tarafından incelenerek karara bağlanır.
 Dersler ve Programın Süresi
 
MADDE 7: (1) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında yer alan dersler, Ek-1 ve Ek-2'de yer almaktadır. Bütün alanlarda ortak olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde, farklı alanlardaki öğrenciler aynı şubelerde öğrenim görebilir. Alan eğitimi ve öğretimine özgü derslerde (Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Öğretmenlik Uygulaması) şubeler, alanlara göre veya ihtiyaç duyulduğunda yakın alanlar birleştirilerek oluşturulabilir.
(2) Pedagojik formasyon eğitimi programının eğitim süresi en az iki yarıyıldır. Dersler, en az iki yarıyıla bölünerek ve bir öğretim yılında tamamlanabilecek şekilde yürütülür. programda Ek 1 ve Ek 2'de yer almayan bir ders açılamaz. Yoğunlaştırılmış bir programda ise bir dönemin süresi, yedi haftadan daha az olamaz.
(3) Lisans eğitimi sırasında programa devam eden öğrenciler için dersler, en erken ikinci yarıyılın sonundan itibaren başlayarak en az iki yarıyılda tamamlanacak şekilde yürütülür.
(4) Lisans eğitimleri süresince pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanlar, lisans mezuniyeti sonrasında bu programlara devam edebilirler.
(5) Pedagojik formasyon programına devam eden öğrenciler, yaz döneminde başka üniversitelerden aldıkları derslerle, uzaktan ve açık öğretim yoluyla aldıkları derslere ait notları, programa kayıtlı oldukları üniversiteye ibraz ederler.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Programın Yürütülmesinden Sorumlu Birimler
 
Fakülte Yönetim Kurulu
 
MADDE 8: (1) Fakülte Yönetim Kurulu, programın açılması ve uygulanmasıyla ilgili kararları vermek ve aşağıdaki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
(a) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda ve öğretim elemanlarının uzmanlık alanları da dikkate alınarak programda yer alan dersleri verecek öğretim üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak,
(b) Programın yürütülmesinde görevlendirilecek öğretim elemanları ve personelle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan uygulama öğretmenlerine ve koordinatörlere ödenecek katkı paylarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
(c) Program kapsamında eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili diğer konularda rektörlük, alan fakülteleri ve yüksekokullarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 
Pedagojik Formasyon Birimi
 
MADDE 9: ( 1 ) Programa ilişkin akademik, idari ve mali işler, fakülte dekanı tarafından oluşturulan Pedagojik Formasyon Birimince yürütülür. Bu birim; bir dekan yardımcısı başkanlığında eğitim bilimleri bölüm başkanı, doktorası ya da doçentliği eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanından olan bir öğretim üyesinden oluşur. Dekan yardımcısı, programın idari ve mali; eğitim bilimleri bölüm başkanı ise, akademik konularındaki koordinatörüdür. Birimin sekretarya işleri için de yeterli sayıda personel görevlendirilir.
Birimin görevleri şunlardır:
a) Akademik takvimi ve ders programlarını yapmak, programın uygulama ilkelerini belirlemek, uygulamaları izlemek, stratejiler geliştirmek, programları değerlendirmek.
b) Diğer birimlerle işbirliği yaparak dersleri yürütecek öğretim üyelerinin ders programlarını belirlemek.
c) İlgili birim ve kişiler arasında işbirliğini sağlayarak programın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
ç) Sınav programlarını hazırlamak ve uygulamak,
d) Öğretmenlik Uygulaması dersinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı uygulama yapılacak okulları ve uygulamaya gidecek öğrencilerin listesini hazırlamak.
e) Okullara ve öğrenci gruplarına göre, danışman öğretim üyelerini ve rehber öğretmenleri belirlemek,
f) Uygulamalar için valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izinleri almak için gerekli belgelerle birlikte dekanlığa başvurmak.
g) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Derslere Devam, Ders Muafiyeti, Programı Bitirme ve Sertifika Belgesi
 
MADDE 10: (1) Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında, her Kurumun Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.
(2) Bir dönemde en az bir dersten devam şartını sağlayan, ancak bazı derslerden devam alamayanlar, bir sonraki dönemde ders kredisi başına Kurumca belirlenecek öğrenim ücretini yatırarak programa devam eder.
(3) Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrencilere ayrıca ücret iadesi yapılmaz.
(4) Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
(5) Programda aldığı dersleri, öngörülen öğrenim süresi içinde başaramamış olan öğrencilere, ilgili yükseköğretim kurumlarının Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(6) Programa kayıtlı olmak, erkek öğrencilerin askerlik tecil işlemleri için bir gerekçe oluşturmaz. Programı tamamlamadan askere alınan öğrenciler, askerlik hizmetinden sonra terhislerini izleyen ilk iki yıl içinde başvurmaları durumunda programın açık bulunduğu bir yükseköğretim kurumunda programa kaldıkları yerden devam edebilirler.
(7) Programda yer alan dersler, derslerin kredileri ve notları, lisans programından ayrı bir transkriptte gösterilir.
(8) Programa devam edenler, sınav hakları dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(9) Programdan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere ve ayrılanlara, istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları derslere ilişkin not durum belgesi verilir.
(10) İlgili kurumun öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre, programda yer alan derslerin tümünden başarılı olanlar, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası almaya hak kazanır.
(11) Aynı pedagojik formasyon eğitimine dayalı olarak birden fazla alanda sertifika belgesi düzenlenemez.
(12) Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programlarına kayıtlı lisans öğrencileri, yatay geçiş yoluyla başka bir yükseköğretim kurumuna kaydoldukları takdirde, varsa ilgili yüksek öğretim kurumunun yürütmekte olduğu pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına da yatay geçiş yapmış sayılırlar. Bu öğrenciler için, lisans programları arasındaki yatay geçiş hükümleri uygulanır. Öğrenci değişim programları için de bu hüküm geçerlidir.
(13) Program açılan üniversitenin kapasitesinin üzerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde ve ihtiyaç duyulması halinde teorik dersler, öğrenci talepleri de dikkate alınarak, fakülte yönetim kurulu kararıyla açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla aldırılabilir. Bu öğrencilerin her türlü öğrenci işleri, kayıtlı oldukları üniversite tarafından yürütülür. Uzaktan ve açık öğretim yoluyla bir başka kurumdan alınan derslerle ilgili sınavlar da kurumlar arası işbirliği protokolüne uygun olarak yapılır.
(14) Lisans programlarına devam eden öğrenciler için açılan pedagojik formasyon eğitimi programlarında, programda yer alan bazı teorik derslerin, kurum içinden ya da kurum dışından, uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluyla sunulması durumunda, kurumlar ve birimler arası işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Dağıtımı
 
Öğrenim Ücreti
 
MADDE 11: (1) Programa kaydolanlardan alınabilecek ücret, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, her yıl Resmi Gazete'de yayımlanan ve ilgili eğitim-öğretim yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimden Alınacak Öğretim Ücretleri (II) Sayılı Cetvel (A) da Eğitim Fakülteleri için tespit edilen İkinci Öğretim Öğrenim Ücretinin en fazla iki katına kadar olabilir.
(2) Öğrenim ücreti, kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenir.
(3) Lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin sertifika programı için ödeyecekleri ücretler, ilgili dönemde alacakları derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, Kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenir.
(4) Ders tekrarında alınacak ücretler, tekrar edilecek derslerin kredilerinin toplam kredi içindeki payına göre hesaplanır, toplam öğrenim ücretinin tekrar edilen dersin kredi başına düşen miktarı alınabilir,
(5) Öğrenimine haklı ve geçerli sebepler dışında ara verenlerle bir ya da birden çok dönemde bütün derslerden devamsız olan ve başarısız sayılanlar, izleyen dönemlerde ders başına öğrenim ücretini tekrar yatırırlar ve programa devam ederler.
(6) Fakülte yönetim kurulu kararıyla programdaki bazı derslerin uzaktan öğretim ve açık öğretim yoluyla başka bir kurumdan ya da birimden alınmasına karar verilen öğrencilerle ilgili olarak dersi/leri sunan yükseköğretim kurumuna ya da birimine, öğrenci başına belirlenecek hizmet bedeli, programı yürüten üniversitenin Pedagojik Formasyonla İlgili Döner Sermaye hesabından aktarılır.
 
Katkı Paylarının Dağıtımı
 
MADDE12: Programın yürütülmesine katkıda bulunanların katkı payları, ilgili yükseköğretim kurumunun Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır ve ödenir.
 
ALTINCI BÖLÜM
 
Hüküm Bulunmayan Hâller ve Yetkilendirme
 
MADDE 13: (1). Bu Usul ve Esasların uygulanması sırasında doğabilecek sorunları gidermede ilgili üniversitelerin yetkili kurullarınca karar verilir.
 
(2) Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları, bu Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere aykırı olmamak üzere düzenlemeler yapabilir ve kararlar alabilirler.
 
 
Yürürlük
 
MADDE 14: Bu Usul ve Esaslar, YÖK kararı ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 15: Bu Usul ve Esasları Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

EK 1: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri
Teorik DerslerTeoriUygulamaKredi
Eğitim Bilimine Giriş202
Öğretim İlke ve Yöntemleri202
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme202
Eğitim Psikolojisi202
Sınıf Yönetimi202
Seçmeli Ders I202
Seçmeli Ders II202
Dönem Toplamı14014
Uygulamalı Dersler
Özel Öğretim Yöntemleri223
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı223
Öğretmenlik Uygulaması265
Dönem Toplamı61011
Genel Toplam201425
EK 2: Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Seçmeli Dersleri
Seçmeli Ders I GrubuSeçmeli Ders II Grubu
Eğitimde Eylem (Aksiyon) Araştırması2-0-2Rehberlik2-0-2
Eğitimde Program Geliştirme2-0-2Eğitimde Teknoloji Kullanımı2-0-2
Eğitim Tarihi2-0-2Eğitim Felsefesi2-0-2
Eğitim Sosyolojisi2-0-2Türk Eğitim Tarihi2-0-2
Gelişim Psikolojisi2-0-2Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi2-0-2
Öğretmenlik Meslek Etiği2-0-2Karakter ve Değerler Eğitimi2-0-2
Yaşam Boyu Öğrenme2-0-2Özel Eğitim2-0-2
Bireyselleştirilmiş Öğretim2-0-2Bilgisayar Destekli Öğretim2-0-2

 
  Sık Sorulan Sorular >>

 
 
Yazdırılabilir versiyon
© Pedagoji.Net - Site Tasarım HSY©